Saturday, October 8, 2011

笨丁之數曲(三, 四)

(三)

魔鬼指示笨丁, 拿起沙中的一個卷軸, 裡面有闗於第三道難關的指示.
笨丁一扯, 魔鬼竟然說錯, 應該只是第二關.拿起捲軸, 打開一看, 竟然是一大段經:

佛曰無相皆為我相 或曰非爾乎或曰其他相皆為所要非皆為非要爾名有皆為佛曰非無相無相
他相皆為佛曰是皆為是不需不可知有皆為佛曰無相無相皆為一個空無相皆為或曰要皆為不需要乎個或曰無相皆為個皆為 松樹無相乎其所其乎皆為橡樹皆為或曰非無相無相皆為個皆為 松樹無相乎其所其乎皆為松樹我相無相皆為或曰非無相無相皆為不可知有皆為個皆為這個不需不需要解 皆為佛曰無相無相皆為一個空無相皆為或曰要皆為 或曰個非或曰皆為所非要此皆為佛曰無相皆為這個不需不需要解 皆為不可知有皆為此個非乎一皆為爾松樹皆為或曰要皆為佛曰無相皆為橡樹皆為或曰非無相無相皆為乎要爾名或曰我相這皆為佛曰無相皆為名爾此則無相非皆為要所皆為 或曰無相松樹 皆為名無相無相有無相有皆為或曰要皆為非無相個乎一皆為佛曰無相皆為橡樹皆為或曰非無相無相皆為個或曰皆為佛曰無相皆為橡樹皆為或曰非無相無相皆為佛曰無相無相皆為一個空無相皆為或曰要皆為或曰爾非名皆為或曰要皆為佛曰無相皆為非其這一或曰皆為不可知有皆為此個非乎一皆為佛曰無相皆為 個此無相皆為名爾此則無相非皆為要所皆為 或曰無相松樹 皆為個或曰皆為佛曰是皆為 松樹要或曰皆為佛曰無相無相皆為此爾 或曰皆為松樹爾或曰皆為個皆為 松樹其彼無相皆為我相皆為佛曰無相皆為這非要爾名有皆為佛曰無相無相皆為此爾 或曰皆為佛曰無相名皆為非無相或曰爾非名皆為或曰要皆為佛曰無相皆為這個不需不需要解 皆為不可知有皆為佛曰無相名皆為此個非乎一皆為或曰要皆為佛曰無相皆為松樹我相無相皆為或曰非無相無相皆為乎要爾名或曰我相這皆為佛曰無相皆為名爾此則無相非皆為要所皆為 或曰無相松樹 皆為名無相無相有無相有皆為或曰要皆為非無相個乎一皆為佛曰無相皆為松樹我相無相皆為或曰非無相無相皆為個或曰皆為佛曰無相皆為松樹我相無相皆為或曰非無相無相皆為佛曰無相無相皆為此爾 或曰皆為名要解皆為或曰爾非名皆為或曰要皆為佛曰無相皆為不需無相所或曰皆為不可知有皆為此個非乎一皆為佛曰無相皆為 個此無相皆為名爾此則無相非皆為要所皆為 或曰無相松樹 皆為個或曰皆為佛曰無相皆為 無相乎他相有皆為 松樹要或曰皆為佛曰無相無相皆為一個空無相皆為或曰要皆為松樹爾或曰皆為不可知要佛曰無相非皆為 松樹其彼無相皆為我相皆為佛曰無相皆為這非要爾名有皆為佛曰無相無相皆為佛曰無相名皆為有其這皆為個或曰皆為佛曰無相皆為此其有松樹要我相或曰皆為要所皆為佛曰無相皆為不需我相無相皆為 無相這此無相名或曰皆為乎他相名無相乎或曰我相這皆為佛曰無相皆為或曰解要皆為 松樹其彼無相 皆為或曰要皆為非無相乎要空無相非皆為佛曰無相皆為我相 或曰非爾乎或曰其他相皆為所要非皆為非要爾名有皆為所要爾非皆為則爾非其無相有皆為佛曰無相非無相皆為佛曰無相無相皆為乎不可知皆為他相不需矣皆為有其這皆為他相乎無相皆為佛曰無相非無相皆為解其不需不需皆為則無相皆為名要皆為 無相乎他相有皆為乎一不可知乎無相

笨丁一扯, 魔鬼又弄錯了, 這段佛偈, 可不是甚麼第三關指示!
魔鬼笑了, 這就是第二道難題, 就是要你讀通這篇THE INSTRUCTION FOR ROUND THREE.
笨丁大怒, 開甚麼玩笑, 我又沒有唸過佛經!
魔鬼得意的說, 沒有人可以幫到你, 你可以選擇放棄.

(四)

笨丁端詳着卷軸, 愈看愈不像樣.說它是佛經罷, 簡直不知所云!但若不是佛經, 會是甚麼來着?難道真的是"THE INSTRUCTION FOR ROUND THREE"?
衰魔鬼, 說甚麼英語!笨丁望着軸卷的第一句: 『佛曰無相皆為我相 或曰非爾乎或曰其他相皆為所要非皆為非要爾名有皆為佛曰非無相無相.
笨丁猛然發現, 這句中最後的兩個"無相", 似與"E"相對.難道, 整篇不知所謂的經文, 竟然只是英語密碼?
記起一次在玩報紙上的解碼遊戲. 遊戲中的英語字母一對一的搞亂了, 可能是A變了C, C變了D. 要玩家找回完先的意思.Sir剛好路過, 說道, 現實中的密碼, 未必是一對一, 可能是多對多, 甚至乎字串可以變成空格, 空格可以變成字串.解碼者, 要用各種方法, 找出一個起點, 然後根據上文下理, 把密碼還完. 其中一個常用的方法, 就是統計學.
現在, 魔鬼那句英文, 就是起點.
"
無相""E"
"
佛曰""TH"
"
""R"
"
"是空格. , 看來錯了, "皆非"才是空格.空格呢? 看起來是"S".
笨丁信心滿滿的, 一步一步的解碼,終於明白了這篇文章.文章內容是:
"
第三關的指引
在這島上, 有一棵特別的橡樹, 有一棵特別的松樹, 及有一個絞型台. 絞刑台走到橡樹, 請記着走了多少步; 然後轉右, 行相同步數, 並在地上畫記號. 再由絞刑台走到松樹, 請記着走了多少步; 然後轉左, 行相同步數, 並在地上畫記號. 在兩個記號的中間點, 埋藏着第四關的指示. 你只可以握一次, 不會有第二次機會."
魔鬼又出聲了.『不要以為有小聰明!一個怕死的人,竟然要找出殺人的絞.你不會找到的.

No comments:

Post a Comment